اعراب به ما آموختند به جای خوراک بگوییم غذا که خود به پیشاب شتر می گویند!!!


اعراب به ما آموختند برای شمارش خودمان به جای تن از نفر که برای حیوانات استفاده میکنند به کار ببریم!!!


اعراب به ما آموختند به جای واق سگ بگوییم پارس که نام اولیه ی سرزمینمان است!!!


اعراب به ما آموختند بگوییم شاه نامه آخرش خوش است چون آخر شاهنامه ایرانیان از اعراب شکست می خورند!!!