گول دنیا رو مخور...!!!
ماهیان شهرما از کوسه ها وحشیترند"
بره های این حوالی گرگها را میدرند"
سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها"
زنده ها هم آبروی مرده ها را مییرند"