هر وقت این قسمت از بدنم ضربه میخوره همچین احساسی بهم دست میده شما چطور؟آخ