مافقط یک بار زندگی میکنیم سخت گیر نباش ساده باش...