وقتی گریه کردیم گفتند بچه ای

.

وقتی خندیدیم گفتند دیوانه ای

.

وقتی جدی بودیم گفتند مغروری

.

وقتی شوخی کردیم گفتند سنگین باش

.

وقتی شنگین بودیم گفتند افسرده ای

.

وقتی حرف زدیم گفتند پر حرفی

.

وقتی ساکت شدیم گفتند عاشقی

.

حالا که عاشقیم میگن اشتباهه و گناه...