به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز در تو را تشخیص دهد
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
و معنای حقیقی در سکوتت را ...