این هنر یکی از دوستامه سر کلاس اینجوریش کرد اونایی که دوم دبیرستانن بگن این عکس واسه کدوم درسه