من بر عکس همه پشت خنده هام غمه
تو بر عکس منی شادیو غمگین میزنی
ولی تو فوقش آخرش میگی کلاه رفته سرش
باشه کلاه رفته سرم ولی تو رو از رو میبرم
خط و نشون کشیدم که خدایی نکرده دیدم
چشام دیگه تورو نبینه آره دوری ودوستی همینه
خاطرت هنوز عزیزه ولی از فکری که مریضه
بهتره دوری باشه نه که یه عشق زوری باشه
(هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی
دل تو دلت نبود بزنی ذوغمو کورش کنی
کار از کار گذشته دیگه نمیشه به رو نیارم
با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم)
تو بر عکس منی زیر حرفات میزنی
من به موقش یه کمی آره فوقش یه کمی
یه کمی کلاه رفته سرم وقتی بودی دور وبرم
 یه کمی کلاه رفته سرم ولی تورو ازرومیبرم
توانکار تونبردی ببین چه گردوخاکی کردی
عشق تو عین درده آخ الهی برنگرده
حسی بهم نداشتی روز شب واسم نذاشتی
توظاهر عشق و دوستی ولی دروغای زیرپوستی
 (هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی
دل تو دلت نبود بزنی ذوغمو کورش کنی
کار از کار گذشته دیگه نمیشه به رو نیارم
با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم)
.
.
.
آلبوم حباب
محسن یگانه
track13