استتار یک پلنگ:

استتار یک جغد:

دو میمون:

یک زرافه:

یک جوجه:

اینم خودتون حدس بزنید