فردا خانه ای که تا ابد مال ماست پر از گل لاهوت می شود ما اهل ماندن نیستیم خوب من این را زخم هایمان شهادت می دهند...