فقط٣٠%مارهای دنیا یعنی ازمیان١٠٠مار فقط٣٠تا سمی هستند