من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگوی

پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگوی

سخن گنج مگوی جز سخن رنج مگوی

مرا از این بی خبری رنج مده هیچ مگوی...