گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

گریهگریهگریهلبخندگریهگریهگریهلبخندگریهگریهگریه

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

گریهگریهگریهلبخندگریهگریهگریهلبخندگریهگریهگریه

گریهگریهگریهلبخندلبخندلبخندلبخندگریهگریهگریه

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

به چرک می نشیند خنده

به نوار زخم بندی اش ار ببندی

رهایش کن...

خندهخندهخندهخندهخندهخندهخنده

خندهخندهناراحتخندهخندهخندهناراحتخندهخنده

خندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخندهخنده

خندهخندهخندهناراحتناراحتناراحتناراحتخندهخندهخنده

خندهخندهناراحتخندهخندهخندهناراحتخندهخنده

خندهخندهخندهخندهخندهخندهخنده