حس بویایی مورچه ها درست مثل حس بویایی سگ است!

ازآب دهان  نوعی خفاش دارویی ساخته اندکه جلوی سکته ی مغزی رامی گیرد!