دریاچه گیپس لندسکی استرالیا گاهی به یک منظره فوق العاده تبدیل شود
واکنش های شیمیایی از زندگی موجودات زنده ساکن این دریاچه دلیل شب تابی است
گفته میشود در بعضی از نقاط خلیج فارس نیز به دلیل وجود نوعی جلبک ، پدیده شب تابی نیز دیده میشود

 

 

عکس در ادامه مطلب...