طریقه ی سپری شدن روزهای هفته

طریقه ی سپری شدن روزهای هفته :
شنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
یکـــشنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
دوشنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ســه شنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چهارشنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
پنجشنبه و جمعه !!!

خنثی

/ 1 نظر / 21 بازدید
یه دوست

خیلی زحمت میکشی به مامانت بگو اسفند بریزه برای این پسره پر تلاشش..........