آیامیدانید

اثرانگشت معتاد ها فرق میکند!!!!!!استرس

اثر انگشت همیشه راه مناسبی برای نشخیس جرم بوده است حالا یک ویژگی جدید هم به ان اضافه شده است. این ویژگی به تشخیس مصرف مواد مخدر کمک می کند .هول یاتس از شرکت انگشت نگاری هوشمند، دستگاه هایی را تولید کرده که به پلیس کمک می کند ازطریق اثر انگشت نوع مواد مخدر مصرفی را تشخیس بدهند. این دستگاه از طریق تجزیه وتحلیل عرقی که از منافذ انگشتان دفع می شود کارمی کند . سطح این دستگاه از نانو ذرات طلا پوشیده شده و حاوی آنتی بادی اثر انگشت است . این آنتی بادی ها متابولیت های خاص در اثر انگشت را تشخیس داده و رنک های فلور سنت مربوط به هر متا بولیت را روشن می کنند. حساسیت این آنتی بادی ها به متا بولیت هایی است که که بر اثر طیف وسیعی از مواد مخدر از جمله کوکایین،متادون وشاه دانه به وجود می آید.

 

منبع مجله دانستنی ها

/ 0 نظر / 6 بازدید