پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

طریقه ی سپری شدن روزهای هفته

طریقه ی سپری شدن روزهای هفته : شنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه یکـــشنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دوشنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســه شنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه چهارشنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه پنجشنبه و جمعه !!!
/ 1 نظر / 20 بازدید

داستان

ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ...ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

جک

ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺧﺮﺵ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺑﻬﺶ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﯿﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻥ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺻﻦ ﻓﮏ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

میم مثل مادر

ﭘﺴﺮ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ18 ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ ﭼﯿﮑﺎﺩﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟ﻣﺎﺩﺭ: ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩﭘﺴﺮ 17ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ. ﯾﮏ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید