دانستنیها

مار میتواند نیم ساعت بعداز قطع شدن سرش هم نیش بزند!!!!!!!!!!!

قلب میگو در سرش قرار دارد!!!

مورچه ها مانند انسان صبح ها خمیازه می کشند!!!!!

تنها موجودی که نمی تواند بپرد فیل است !

حس چشایی پروانه در پا هایش قرار دارد

/ 2 نظر / 4 بازدید