# بی_واژه

گاهی...

هـــمــیــشــه نــــه ولــــی گـــاهـــی مــیــان بـــودن و خـــواســتـن فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــد وقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــه کــســی را بـــا تــمـــام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید
همیشه اگرباشی خسته میشوندهمان مردمانی ک اگرنباشی میگویند بی معرفت است
/ 0 نظر / 11 بازدید